ALGEMENE VOORWAARDEN 'MIJN DOSSIER'

Ieder zorgaanbieder is wettelijk verplicht om een dossier bij te houden waarin alles dat van belang is voor de behandeling van de patiënt wordt gedocumenteerd. De wijze waarop de zorgaanbieder, zorgverlener en patiënt om moeten gaan met de patiëntgegevens is ook wettelijk geregeld. Het AMC en VUmc maken beide gebruik van het programma Epic om de patiëntengegevens vast te leggen te kunnen raadplegen. De rechten en plichten met betrekking tot de omgang met patiëntgegevens zijn wettelijk geregeld en onverminderd van toepassing op het programma Epic en het gebruik dat AMC en VUmc daarvan maken.

Het programma Epic biedt aan patiënten via een portal genaamd ‘Mijn Dossier' toegang tot delen van het eigen elektronisch patiëntendossier bij het AMC en/of VUmc.

Deze algemene voorwaarden hebben alleen betrekking op de wijze waarop patiënten met behulp van deze portal toegang kunnen krijgen tot een deel van hun eigen patiëntengegevens en daarover met medewerkers van het ziekenhuis kunnen communiceren. Er wordt een deel van het patiëntendossier zichtbaar via de portal, omdat ervoor gekozen is om te starten met een basisopzet van Mijn Dossier. Op basis van de ervaringen van patiënten en zorgverleners zullen de gebruiksmogelijkheden van het systeem geleidelijk verder worden uitgebreid. Inzage in of een afschrift van het gehele dossier is dus niet mogelijk via ‘Mijn Dossier’. Dit kan worden gevraagd aan de behandelend arts of, wanneer de behandelrelatie inmiddels is beëindigd, bij het secretariaat van de medische directie. Een aanvraagformulier is beschikbaar bij het Bureau Patientenvoorlichting en Klachtafhandeling AMC en het Servicecentrum patiënt & zorgverlener VUmc. Deze algemene voorwaarden betreffen niet de wijze waarop het AMC en/of VUmc met de gegevens omgaan.

Wij raden u aan deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van de (on)mogelijkheden bij het gebruik van Mijn Dossier. De algemene voorwaarden zijn ook te lezen via de website van het AMC, respectievelijk VUmc.

Telkens wanneer het systeem wordt aangepast zullen ook deze algemene voorwaarden moeten worden aangepast. Het AMC en VUmc zullen een bericht over de wijziging, zoveel mogelijk voorafgaand aan de invoering, op de portal van Mijn Dossier plaatsen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen via Mijn Dossier.


Toelating, identificatie en beëindigen toegang
 1. Omdat het patiëntendossier bijzondere persoonsgegevens bevat moeten goede afspraken worden gemaakt om te waarborgen dat op uiterst vertrouwelijke wijze met de gegevens wordt omgegaan. Door ‘Mijn Dossier’ - op welke wijze dan ook - te gebruiken accepteert u de in deze algemene voorwaarden beschreven werkwijze en afspraken zodat de veiligheid van uw gegevens en die van anderen zo goed mogelijk kan worden bewaakt.
 2. Alleen personen die in het AMC en/of VUmc als patiënt zijn ingeschreven, hun geregistreerde vertegenwoordigers en/of door de patiënt gevolmachtigden kunnen toegang krijgen tot Mijn Dossier.
 3. Inschrijving als patiënt van het AMC en/of het VUmc is alleen mogelijk nadat een geldige legitimatie (paspoort, rijbewijs, id-kaart of ander officieel identificatiebewijs) is getoond bij de centrale inschrijfbalie.
 4. Nadat een persoon als patiënt in het AMC en/of VUmc is ingeschreven kan deze zich aanmelden als gebruiker van ‘Mijn Dossier”. Er wordt dan een zgn. ‘Mijn Dossier’-account (verder account) geopend.
 5. Een patiënt met een account kan één of meer gemachtigden aanwijzen die namens de patiënt bevoegd zijn om via ‘Mijn Dossier’ toegang te krijgen tot het dossier van de patiënt en gebruik te maken van de overige functionaliteit ten behoeve van de patiënt. De patiënt verleent de machtiging door het invullen en ondertekenen van het gemachtigdenformulier.
 6. Wijzigingen in de verleende machtiging(en) kunnen alleen worden doorgevoerd door het intrekken van bestaande machtigingen en/of het invullen van een nieuw (vervangend) gemachtigdenformulieren door de patiënt of zijn vertegenwoordiger. De wijzigingen gelden vanaf het moment dat het AMC en/of VUmc deze hebben ontvangen.
 7. De gemachtigde is op gelijke wijze gebonden aan de afspraken met betrekking tot het gebruik van ‘Mijn Dossier’ als de patiënt met een account.
 8. Het account en de toegang tot ‘Mijn Dossier’ blijven geldig zolang de persoon als patiënt bij het AMC en/of VUmc staat ingeschreven, dus ook nadat een behandeling is beëindigd.
 9. In geval van overlijden van de patiënt worden het account en de toegang tot ‘Mijn Dossier’ door het AMC en/of VUmc binnen 5 werkdagen nadat zij over het overlijden zijn geïnformeerd, beëindigd. Daarmee wordt ook de toegang voor een eventuele gemachtigde tot ‘Mijn Dossier’ van de overledene beëindigd.
 10. De patiënt kan de toegang tot ‘Mijn Dossier’ door hemzelf of een gemachtigde op ieder moment beëindigen door via ‘Mijn Dossier’ een bericht te sturen naar de servicedesk via ‘Mijn Dossier’ of via support@amc-vumc.nl, met het verzoek om de toegang tot ‘Mijn Dossier’ te laten beëindigen. Een gemachtigde kan alleen zijn eigen toegang beëindigen.
 11. Het AMC en/of VUmc kunnen de toegang tot ‘Mijn Dossier’ zonder verzoek of toestemming van de patiënt al dan niet tijdelijk beëindigen, wanneer dit voor het bewaken van de veiligheid van de gegevens van de patiënt en andere patiënten noodzakelijk is. Deze maatregel heeft alleen betrekking op de toegang tot de gegevens via ‘Mijn Dossier’ en niet op de rechten van patiënt met betrekking tot de inzage in gegevens en de wijze waarop AMC en/of VUmc met deze gegevens omgaan.
 12. Van de patiënt en/of zijn gemachtigde wordt verwacht dat deze uitsluitend inlogt in ‘Mijn Dossier’ vanaf een computer of ander technisch hulpmiddel, welke vrij is van malware, virussen of andere kwaadaardige software, en welke voorzien is van de gebruikelijk en meest recente beveiliging tegen virussen, hacking, en andere mogelijke vormen van computervredebreuk, om onrechtmatige toegang tot de patiëntgegevens van AMC en/of VUmc te verhinderen.
 13. Wanneer het AMC en/of VUmc signalen ontvangen waaruit blijkt dat via een verbinding met een patiënt en/of gemachtigde bovengenoemde bedreigingen zich willen manifesteren, zal de verbinding zo nodig worden verbroken en wordt aan de patiënt een bericht verstuurd met de achtergrond daarvan.
Via ‘Mijn Dossier’ beschikbare gegevens
 1. Het aantal gegevens dat via ‘Mijn Dossier’ kan worden ingezien is in eerste instantie bewust beperkt gehouden. Vooralsnog bestaat de mogelijkheid om afspraken te bekijken en de uitslagen aanvullend onderzoek. Deze laatste komen na een periode van 7 tot 14 dagen beschikbaar. In de toekomst zal deze periode worden verkort en zullen de gegevens beschikbaar komen op het moment waarop deze door de verantwoordelijke onderzoeker zijn vrijgegeven. Op dit moment bestaat niet de mogelijkheid om de aantekeningen van de arts in te zien. Deze mogelijkheid wordt op termijn wel voorzien.
 2. Wanneer de patiënt of zijn gemachtigde via ‘Mijn Dossier’ toegang heeft gehad tot zijn gegevens, is hij zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij met de verkregen gegevens omgaat en de eventuele gevolgen daarvan.
 3. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen indien zijn inloggegevens door zijn toedoen of nalaten bij derden bekend geraken. Het AMC en/of VUmc zijn in dat geval niet aansprakelijk voor de door patiënt geleden schade als gevolg van onbevoegde toegang tot ‘Mijn Dossier’.
 4. Het AMC en VUmc verwachten dat de patiënt juiste en volledige informatie over zijn/haar gezondheid geeft. De zorgverlener behoort dit correct in het dossier te noteren. Eén van de voordelen van de inzage van het dossier door de patiënt is dat deze de behandelaar opmerkzaam kan maken op onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. Mijn Dossier biedt mogelijk hyperlinks naar gerelateerde medische websites of apps van derden, die niet onder het beheer van het AMC en/of VUmc vallen. Deze hyperlinks zijn slechts ter informatie opgenomen. Het AMC en/of VUmc zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, de blijvende juistheid van informatie in/op deze websites en/of apps, zoals deze door die derden ter beschikking wordt gesteld.
 6. Het AMC en/of VUmc zijn niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van ‘Mijn Dossier’, bijvoorbeeld als gevolg van een technische storing.
Berichtenverkeer en communicatie via ‘Mijn Dossier’
 1. Via ‘Mijn Dossier’ heeft de patiënt en/of zijn gemachtigde de mogelijkheid om met de bij de behandeling betrokken medewerkers te communiceren.
 2. De patiënt kan informatie verstrekken maar ook vragen stellen aan de behandelaar.
 3. Alle gegevens die patiënten via ‘Mijn Dossier’ verstrekken zijn onderdeel van het medisch dossier van de patiënt en vallen onder het beroepsgeheim waaraan alle artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers van het AMC en VUmc zijn gebonden.
 4. Mijn Dossier is niet bedoeld en niet geschikt om met spoed in contact te komen met medewerkers van het AMC en/of het VUmc. Wanneer direct contact gewenst is, neem dan telefonisch contact op met de huisarts, de afdeling waar de patiënt onder behandeling is of met het landelijk noodnummer 112.
 5. De algemene fatsoensnormen die wederkerig van toepassing zijn op de communicatie tussen patiënt en medewerker van het AMC en/of VUmc zijn ook van toepassing op de communicatie die via ‘Mijn Dossier’ verloopt.
 6. Via ‘Mijn Dossier’ kan er een videoconsult worden uitgevoerd. Een videoconsult is een medisch consult. De zorgverlener zit in een afgesloten en rustige ruimte als hij/zij het videoconsult voert met een patiënt. Het AMC/VUmc vraagt aan de patiënt om te voorkomen dat onbekenden met de patiënt op het scherm meekijken of meeluisteren. De zorgverlener kan het videoconsult stopzetten als hij/zij vindt dat de omgeving van de patiënt niet veilig genoeg is.